Versterk de klimaatambities!

Click on menu left for English version.

Version française: cliquez à gauche.

De bevolking komt massaal op straat om meer klimaatambitie te eisen van de overheid. Op basis van de feiten kunnen we als wetenschappers enkel besluiten: de actievoerders hebben groot gelijk. Het debat nu aangaan en collectief actie ondernemen is nodig om de overgang naar een koolstofneutrale maatschappij sterk te versnellen. Als individu kan je al impact hebben door bijvoorbeeld minder vlees te eten en het vliegtuig te vermijden. Het is nu echter hoog tijd voor ingrijpende structurele maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch te reduceren, en zo de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden, en liefst tot 1,5 graad. Enkel zo kunnen we voorkomen dat klimaatverandering onze leefwereld verder ingrijpend verandert. Dat klimaatverandering onze wereld sterk zal veranderen is geen doemdenken, maar louter gebaseerd op feiten. Hieronder zetten we de belangrijkste feiten op een rijtje:

1. De aarde warmt op. Wereldwijd is de gemiddelde temperatuur nu al met ongeveer 1°C gestegen (ten opzichte van de gemiddelde temperatuur tussen 1850 en 1900).

2. Zo goed als 100% van de waargenomen opwarming is te wijten aan menselijke activiteiten.

3. Al bij de huidige opwarming van ‘slechts’ 1°C worden we geconfronteerd met toenemende en sterkere weersextremen zoals hittegolven, droogtes en overstromingen. Naarmate de aarde verder opwarmt, zullen extremen steeds vaker voorkomen. Wanneer de opwarming boven 2 graden stijgt, neemt bovendien de kans enorm toe dat klimaatopwarming zichzelf gaat versterken. Een soort sneeuwbaleffect dus waardoor het nog warmer wordt.

4. Klimaatverandering beperken en zelfversterkende feedbacks voorkomen is hoogst noodzakelijk. Om klimaatopwarming te beperken tot 2 graden moet de uitstoot van CO2 met ongeveer 25% afnemen tegen 2030 en met zo’n 85% tegen 2050. Om onder 1,5°C te blijven, moet de uitstoot tegen 2050 zelfs netto gelijk zijn aan nul. Om dit nog te kunnen realiseren, moeten er NU onmiddellijk ingrijpende en structurele maatregelen genomen worden. Hoe langer we nu wachten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, hoe groter de inspanningen die later nodig zijn om de opwarming (ruim onder) 2 graden te houden.

5. De huidige beleidsmaatregelen schieten sterk te kort om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De CO2 uitstoot neemt wereldwijd nog steeds toe – we stoten dus niet minder uit, maar elk jaar meer en meer. Het omgekeerde van wat er moet gebeuren. Bovendien liggen de voorgestelde beleidsmaatregelen nog mijlenver van wat nodig is om de uitstoot drastisch te verminderen, en dat geldt zowel op lokaal als op Belgisch, Europees en globaal niveau. Met de voorstellen die momenteel op tafel liggen, stevent de wereld af op meer dan 3°C opwarming tegen het eind van de eeuw. Dat klinkt misschien weinig, maar de gevolgen zijn enorm.

6. Actie tegen klimaatverandering is economisch gezien veel voordeliger dan geen actie ondernemen. Op langere termijn liggen de kosten van niets doen veel hoger dan de investeringen om de uitstoot sterk te laten afnemen. Niets doen leidt tot enorme kosten, onder andere door schade van overstromingen, stormen en bosbranden. Extreme droogtes en daaruit volgende voedseltekorten kunnen in vele landen sociale onrust veroorzaken en tot wereldwijde migratie leiden. De overgang naar een uitstootvrije maatschappij is daarentegen economisch veel voordeliger en brengt zelfs extra jobs met zich mee. Bovendien bedragen de directe subsidies voor fossiele brandstoffen wereldwijd jaarlijks meer dan 500 miljard dollar. Dit bedrag, of zelfs slechts een gedeelte ervan, zou bijvoorbeeld de overgang naar een koolstofneutrale maatschappij vergemakkelijken.

7. Kennis en technologieën nodig om de CO2 uitstoot drastisch te reduceren bestaan reeds. Het vereist nu in de eerste plaats de politieke moed om de nodige structurele maatregelen te nemen en voluit in te zetten op de overgang (transitie) naar een maatschappij zonder uitstoot van broeikasgassen. De transitie zal immers enkel mogelijk zijn als onder andere de voorziening van hernieuwbare energie snel en sterk wordt uitgebouwd, gebouwen energiecentrales worden in plaats van energieverslinders, de mobiliteit hervormd wordt, ontbossing hier en elders wordt tegengegaan en bomen worden aangeplant waar mogelijk, en als ook de uitstoot veroorzaakt door de enorme veestapel aangepakt wordt. Deze investeringen bieden bovendien de kans op positieve verandering op allerlei andere vlakken. Denk bijvoorbeeld aan zuiverdere lucht en voldoende voedsel en drinkbaar water voor iedereen. Tenslotte is ook expliciete aandacht voor een rechtvaardige verdeling van de kosten en opbrengsten van de transitie noodzakelijk om een klimaatstrategie op koers te houden. Bij sociaal averse gevolgen, veronderstellen rechtvaardige klimaatambities ook een aanscherping van het sociaal beleid.

Het is hoog tijd voor verandering. En om alles te veranderen, hebben we iedereen nodig! De noodzakelijke emissiereducties kunnen enkel gerealiseerd worden wanneer effectieve en doordachte politieke maatregelen en gedragsveranderingen hand in hand gaan.

#Scientists4Climate

Plus d’ambitions climatiques!

Aujourd’hui, la population se mobilise massivement dans les rues pour exiger plus d’ambitions climatiques de la part des autorités. Nous, scientifiques, ne pouvons que soutenir les raisons des activistes face aux évidences des changements climatiques ! Il est maintenant nécessaire qu’un débat et que des actions collectives soient entrepris pour accélérer la transition vers une société zéro-carbone. Certes, en tant qu’individu vous pouvez déjà vous investir en réduisant votre consommation de viande ou en évitant de voyager en avion. Mais il est surtout temps que des mesures concrètes et structurelles soient prises afin de réduire rapidement et drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, et ainsi, limiter le réchauffement de la terre au-dessous des 2 degrés, voire 1.5 °C. Pour éviter que le changement climatique n’affecte encore plus notre environnement, duquel dépendent nos vies et nos sociétés, il n’existe pas d’autres manières d’agir. L’idée même que le changement climatique puisse fortement altérer notre monde n’a rien à voir avec toute forme de catastrophisme, mais s’avère être tout bonnement basée sur des faits scientifiques, dont nous rappelons les plus importants :

1. La terre se réchauffe. La température moyenne de la surface de la Terre a déjà augmenté d’environ 1°C (par rapport à la température moyenne entre 1850 et 1900).

2. Près de 100% du réchauffement observé est dû aux activités humaines.

3. Rien que le réchauffement actuel de 1°C nous confronte déjà à une augmentation de l’occurrence et de l’intensité des extrêmes climatiques tels que les canicules, les sécheresses ou encore les inondations. Plus la terre se réchauffe, plus de tels phénomènes auront lieu. Un réchauffement au-delà des 2°C signifierait que la nature elle-même se mettrait à accentuer le changement climatique. Un effet boule de neige en somme, duquel découlent des températures encore plus élevées.

4. Il est essentiel de limiter le changement climatique et les mécanismes de rétroaction qui le renforcent. Pour limiter le réchauffement du climat à 2°C, les émissions de CO2 doivent avoir diminué d’environ 25% en 2030, et de 85% en 2050. Pour rester en-dessous d’un réchauffement de 1,5°C, les émissions nettes devraient être nulles en 2050. Afin d’y parvenir, il est impératif que des mesures politiques drastiques soient prises MAINTENANT. Plus on attend pour réduire les émissions, plus lourds seront les efforts à fournir pour maintenir le réchauffement (largement) en-dessous des 2°C.

5. Les mesures politiques actuelles sont largement insuffisantes pour réduire les émissions de gaz à effets de serre. En effet, les émissions de CO2 ne cessent d’augmenter d’année en année à l’échelle mondiale, alors qu’elles devraient décroître. En outre, les mesures proposées ne soutiennent en rien une diminution drastique des émissions, que ce soit au niveau local, belge, européen ou mondial. Les propositions actuellement discutées mèneraient à un réchauffement de plus de 3°C de notre planète d’ici la fin du siècle. Bien que cela paraisse peu, les conséquences d’un tel réchauffement seraient énormes.

6. Entreprendre des actions contre le changement climatique nous coûtera moins que l’absence d’actions. Les coûts de la non-action seront bien plus élevés à long-terme que les investissements nécessaires à court-terme pour diminuer nos émissions. Ne rien faire induirait d’énormes coûts, notamment à cause des dégâts causés par les inondations, les tempêtes et les incendies de forêt, entre autres. Les sécheresses extrêmes et les pénuries alimentaires qui s’en suivraient pourraient entraîner de nombreux conflits sociaux dans plusieurs pays, contribuant à leur tour à un renforcement des crises migratoires à l’échelle planétaire. La transition vers une société zéro-émission serait néanmoins plus avantageuse sur le plan économique, créant également de nombreux emplois. Ajoutons que les subventions pour les énergies fossiles coûtent annuellement plus de 500 milliards de dollars mondialement. Une telle somme, ou même une simple partie, permettrait par exemple de faciliter la transition vers une société plus durable.

7. Les savoirs et les technologies nécessaires pour réduire considérablement les émissions de CO2 existent déjà. Il suffit maintenant de courage politique pour prendre les mesures structurelles nécessaires et s’engager entièrement dans la transition vers une société zéro-émissions. Cette transition ne pourra se faire, entre autres, sans le développement rapide de l’approvisionnement en énergie renouvelable, la reconversion du bâti en producteur d’énergie plutôt qu’en consommateur d’énergie, la réforme de la mobilité, l’arrêt de la déforestation sur l’ensemble de la planète accompagné d’un reboisement écologiquement réfléchi, et enfin, la réduction des émissions induites par l’élevage du bétail. Ces investissements fourniraient de nouvelles opportunités de changements positifs dans une multiplicité de secteurs d’activité. Pensons, par exemple, à l’obtention d’un air pur, d’une alimentation et d’une eau saine et suffisante pour tous. Finalement, nous demandons de porter une attention particulière à la répartition équitable et transparente des coûts et revenus de la transition, ce qui est un élément nécessaire à toute stratégie climatique. En cas de conséquences pour les collectivités, des ambitions climatiques équitables nécessitent une adaptation des politiques sociales.

Il est grand temps qu’un changement s’opère. Et pour cela, nous avons besoin de tout le monde ! L’ensemble des actions nécessaires ne peuvent réussir que si des mesures politiques réfléchies et efficaces sont prises, accompagnées par un changement de nos comportements, aussi bien en tant qu’individus qu’en tant que communauté planétaire.

#Scientists4Climate

Strengthen your climate ambitions!

The people have taken to the streets in large numbers to demand more ambitious climate action from the government. As scientists, and on the basis of scientific facts, we declare: the climate activists are right! It is now essential to have the necessary discussions and take collective action to speed up the transition to a carbon-neutral society. As an individual, you can already make an impact by eating less meat and reducing air travel, but more than this, it is now the time to take far-reaching, structural measures to quickly and drastically reduce greenhouse gas emissions in order to limit global warming to less than 2 degrees, and preferably to 1,5 degrees. Only in this way can we prevent climate change that fundamentally alters the environment on which our lives and societies depend. The idea that climate change will strongly change our world is not doomsaying, but is based on hard facts. Here are the most important points:

  1. The Earth is warming. Worldwide the average temperature has already risen approximately 1°C (relative to the average temperature between 1850 and 1900).

  2. Virtually 100% of the measured increase in temperature is attributable to human activities.

  3. Already with the current warming of ‘only’ 1°C we are being confronted with more frequent and stronger extreme weather such as heat waves, droughts and floods. As the Earth warms, such extremes will become more common. If the warming rises above 2 degrees, the risk of self-reinforcing climate change strongly increases considerably. This can lead to a type of snowball effect in which the climate gets even warmer.

  4. It is crucial to limit further climate change and the establishment of self-reinforcing feedbacks. To limit climate warming to 2 degrees, emissions of carbon dioxide will need to be reduced by approximately 25% by 2030 and by 85% by 2050. To keep warming below 1,5°C it is necessary to reduce net emissions to zero by 2050. In order to achieve this we have to take far-reaching structural measures NOW.

  5. Current policy measures fall far short of what is needed to reduce greenhouse gas emissions. CO2 emissions are still increasing worldwide – so we are not emitting less, but more and more every year. That is the opposite of what needs to be done. Moreover, the proposed policy measures are still miles from what is necessary to drastically reduce emissions, and that applies at local, Belgian, European and global level. With the proposals currently on the table, the world is heading for more than 3°C warming by the end of the century. That may sound small, but the consequences will be enormous.

  6. Action against climate change is much more economically advantageous than not taking action. The cost of inaction is much higher than the investment to reduce emissions significantly. Doing nothing leads to enormous costs, including damage from floods, storms and forest fires. Extreme droughts and the resulting food shortages can trigger social conflicts in many countries and lead to  global waves of migration. The transition to an emission-free society, on the other hand, is much more economically advantageous and even creates additional jobs. Moreover, direct subsidies for fossil fuels amount to more than US $500 billion per year worldwide. This amount, or even only part of it, would facilitate the transition to a carbon-neutral society.

  7. Knowledge and technologies to drastically reduce CO2 emissions already exist. It now requires first and foremost the political courage to take the necessary structural measures and to fully commit to the transition to a carbon neutral society. This transition will only be possible if, among other things, the supply of renewable energy is rapidly and strongly expanded, buildings become power stations instead of energy consumers, mobility is reformed, deforestation is prevented here and elsewhere and trees are planted where possible, and if the emissions caused by the enormous global livestock population are also tackled. These investments offer the opportunity for positive changes in many other areas too. Think for example of cleaner air and sufficient food and drinkable water for everyone. Finally, explicit attention to a socially equitable distribution of the costs and benefits of the transition is a necessity to keep an ambitious climate strategy on course. In the event of socially damaging consequences, equitable climate ambitions also require a tightening up of social policy.

It is time for change. And in order to change everything, we need everyone! The required emission reductions can only be achieved if well-considered and effective political measures are taken, accompanied by a change in how we behave – both as individuals and as a global community.

#Scientists4Climate

Key references

https://www.ipcc.ch/sr15/

https://www.ipcc.ch/report/renewable-energy-sources-and-climate-change-mitigation/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X16304867

https://www.pnas.org/content/115/33/8252

https://www.nature.com/articles/s41558-018-0315-6

http://science.sciencemag.org/content/360/6392/987

https://ar5-syr.ipcc.ch/

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0071-9

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es4003718

http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm

https://www.klimaat.be/nl-be/klimaatbeleid/belgisch-klimaatbeleid/rapportering/verwachte-vooruitgang/